E drejta e informimit

E drejta e informimit është  një e drejtë me rëndësi  thelbësore .Neni 23 i Kushtetutës së Shqipërisë citon: 

1. E drejta e informimit është e drejtë e garantuar.

2. Kushdo  ka të drejtë ,në përputhje me ligjin ,të marrë informacion për veprimtarinë e organeve shtetërore si dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore.

3. Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive .

E drejta e informimit gjen rregullim të posaçëm edhe me anë të Ligjit 119/2014”Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”,ku citohet:

1.Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacion publik.

2.Autoriteti publik është i detyruar të informojë kërkuesin nëse ka ose jo në zotërim informacionin e kërkuar.

3.Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik ,nëpërmjet dokumentit origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën  ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit

4.Informacioni publik që i është dhënë një personi , nuk mund t’i  refuzohet asnjë personi tjetër që e kërkon atë, me përjashtim të rastit kur informacioni përmban të dhëna personale të subjektit , në përputhje me nenin 17 të këtij ligji.

 “Kufizimet e kësaj të drejte rregullohen me anë të Ligjit Nr.9887,datë 10.03.2008,”Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar, dhe me Ligjin Nr.8457 datë 11.02.1999”Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”.

Kordinatori për të drejtën e informimit: Vilma HYSENI

Adresa: Lagjia Nr.1, Sheshi” LIRIA”, DURRES

Tel: 0673087570

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.