REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

09/05/2016

Marrje kopje dokumentacioni

11/05/2016

Përfunduar

Nuk ka

2

19/07/2016

Marrje kopje dokumentacioni

26/07/2016

Përfunduar

Nuk ka

3

16/08/2016

Kërkesë për informacion

08/09/2016

Përfunduar

Nuk ka

4

 

03/10/2016

Kërkesë për informacion

20/10/2016

Përfunduar

Nuk ka

5

19/10/2016

Kërkesë për  informacion dhe marrje  kopje dokumentacioni.

24/10/2016

Përfunduar

Nuk ka

6

19/10/2016

Kërkesë për informacion

14/11/2016

Përfunduar(pasi është kominikuar për shtyrje afati)

Nuk ka

7

01/11/2016

Kerkesë për informacion dhe marrje kopje dokumentacioni

14/11/2016

Përfunduar

Nuk ka

8

01/11/2016

Kërkesë për informacion dhe marrje kopje dokumentacioni(2 kërkesa nga i njëjti subjekt)

11/11/2016

Pjesërisht e përfunduar

Nuk ka

9

01/11/2016

Plotësim dokumentacioni

16/11/2016

Përfunduar

Nuk ka

10

19/12/2016

Kërkesë për marrje kopje dokumentacioni

30/12/2016

Përfunduar

Nuk ka

11

28/12/2016

Kërkesë për informacion dhe marrje kopje

11/01/2017

Përfunduar

Nuk ka

12

28/12/2016

Kërkesë për marrje kopje dokumentacioni

12/01/2017

Përfunduar

Nuk ka

13

28/12/2016

Kerkesë për marrje kopje dokumentacioni

16/01/2017

Përfunduar

Nuk ka

14

13/01/2017

Kërkesë për informacion dhe kopje dokumentacioni

16/01/2017

Përfunduar

Nuk ka

15

28/12/2017

Kërkesë për informacion dhe kopje dokumentacioni

20/01/2017

Përfunduar

Nuk ka

16

17/01/2017

Kërkesë për informacion

23/01/2017

Përfunduar

Nuk ka

17

20/01/2017

Kërkesë për informacion

24/01/2017

Përfunduar

Nuk ka

18

23/01/2017

Kërkesë për informacion

31/01/2017

Përfunduar

Nuk ka

19

23/01/2017

Kërkesë për kopje  dokumentacioni

02/02/2017

Përfunduar

Nuk ka

20

26/01/2017

Kërkesë për informacion

14/02/2017

Përfunduar

Nuk ka

21

21/02/2017

Kërkesë për kopje  dokumentacioni

27/02/2017

Përfunduar

Nuk ka

22

01/03/2017

Kërkesë për kopje dokumentacioni

03/03/2017

Përfunduar

Nuk ka

23

09/03/2017

Kërkesë për informacion (taksa e popullatës)

16/03/2017

Përfunduar

Nuk ka

24

06/03/2017

Kërkesë për informacion nga I.S.P

03/04/2017

Përfunduar( pasi është  komunikuar për shtyrje afati)

Nuk ka

25

07/07/2017

Kërkesë për informacion (Z.H.P)për zhvillimin e një aktiviteti

13/07/2017

Përfunduar

Nuk ka

26

07/06/2017

Kërkesë për marrje dokumentacioni  në lidhje me NSHK-në.

14/07/2017

Përfunduar(pasi eshtë komunikuar për shtyrje afati)

Nuk ka

27

07/06/2017

Kërkesë për informacion në lidhje me restaurimin e nje godine ne rrugën A.Goga

17/07/2017

Përfunduar(pasi eshtë komunikuar për shtyrje afati)

Nuk ka

28

07/06/2017

Kërkesë për informacion në lidhje me tunelin nëntokësor

17//07/2017

Përfunduar(pasi eshtë komunikuar për shtyrje afati)

Nuk ka

29

22/06/2017

Kërkesë informacioni në lidhje me parkimin në nje zone te lagjes  13

18/07/2017

Përfunduar(pasi eshtë komunikuar për shtyrje afati)

Nuk ka

30

27/07/2017

Kërkesë për informacion dhe kopje dokumentacioni

03/08/2017

 

 

 

Përfunduar

 

 

Nuk ka

 

31

26/07/2017

Kërkesë informacioni mbi emigrantët e kthyer në Shqipëri

02/08/2017

Përfunduar

Nuk ka

32

04/08/2017

Kërkesë për informacion në lidhje me komisionet këshillmore rinore

04/08/2017

Përfunduar

Nuk ka

33

29/09/2017

Kërkesë nga Komuniteti Rinor Egjiptian Rom mbi nr e   e të pastrehëve në Durrës.

04/10/2018

Përfunduar

Nuk ka

34

24/10/2017

Kërkesë për informacion mbi verifikimin e një adrese

24/10/2017

Përfunduar

Nuk ka

35

03/11/2017

Kërkesë(ankesë) nga Komisioneri per te drejtën e informimit mbi refuzim informacioni

07/11/2017

Përfunduar

Nuka ka

36

03/11/2017

Kërkesë (ankesë)nga Komisioneri per te drejtën e informimit mbi refuzim informacioni

10/11/2017

Përfunduar

Nuk ka

37

08/11/2017

Kërkesë për dhënie imformacioni mbi projektin Veliera

14/11/2017

Përfunduar

Nuk ka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

 (1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

 (2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

 (3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

 (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

 

 (6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.