Janar 2017
Nr Njesia Nr.Popullsise Nr.Familjeve
1 R.1 29277 9755
2 R.2 29679 9607
3 R.3 28405 9451
4 R.4 55616 16767
5 R.5 73545 22821
6 Manez 11768 3114
7 Sukth 28324 7539
8 Ishem 8953 2448
9 Katundi i  Ri 16039 4448
10 Rashbull 31007 8310
  TOTAL 312613 94260