Bashkia e Durrësit ka prezantuar në një tryezë të rrumbullakët planin për mbrojtjen e fëmijëve në situatë...

Bashkia e Durrësit në bashkëpunim më shoqatat “Miqtë e Thomsonit” dhe “Foleja Kombëtare Shqiptare” ka

...

Bashkia e Durresit për vitin 2014 paraqitet me një program të zhvillimit të saj ekonomik ku janë

...