Përkujesje ndaj komunitetit dhe ambientit është nisma e Bashkisë së cilës I është...

Bashkia e Durrës dhe PNUD kanë zhvilluar një takim me  institucionet pjesëmarrëse në sistemin e

...

Bashkia e Durrësit ka lançuar projektin  IN.TO.EU ( qytetet së bashku në zbatim të strategjisë

...
Bashkia e Durrësit ka promovuar projektin “Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet zhvillimit të...

Bashkia e Durrësit në përgjigje të kërkesave të reja ligjore për një buxhet të integruar me planin e

...