Bashkia e Durrësit ka prezantuar për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit projekt

...

Bashkia e Durrësit ka prezantuar dhe ka diskutuar me komunitetin dhe grupet e interesit projekt

...
Bashkia e Durrësit ka prazantuar Planin, Strukturor, Rregullator dhe të Investimit...

Bashkia e Durrësit ka paraqitur për diskutim me komunitetin dhe grupet e interesit

...