Stampa

Link: Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të projektit ReLOaD të hapur më 13 Shkurt 2019 - 27 Mars 2019