Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 33,  VKM nr 242 datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM nr.746 datë 19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorin e ulët dhe të mesme drejtuese”, kërkojmë publikimin e Shpalljes së vendit të lirë për  konkurim në portalin tuaj.

Meqenese nuk pati kandidatë për lëvizje paralele, atëhere shpallja është e vlefshme për fazën e dytë për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil.