Printo

Bazuar në urdhërin me nr. 194, datë 20.04.2022 Për ngritjen e grupit të punës për përzgjedhjen e ambientit privat që do të merret me qera nga ana e Bashkisë Durrës për t’u përdorur si zyra për Njësinë Administrative Nr. 3, në mbështetje të Ligji nr. 139/2015 Për vetëqeverisjen vendore, i ndryshuar, Ligji nr. 8561, datë 22.11.1999 Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik, i ndryshuar, dhe shkresës së njësisë Adminstrative nr. 3 me nr. 3236 prot, datë 20.04.2022. 

Për sa më lart grupi i punës, duke marë parasyshë numrin e punonjësve dhe detyrat funksionale që do të kryhen në këto ambiente, vlerësoi që pasuria që kërkohet të merret me qira të përmbush këto kritere:

Dokumentacioni që do të paraqesin konkurentët janë:

Paraqitia e dokumentacionit do të kryhet pranë Bashkisë Durrës, në kati i parë, në zyrat e Marëdhenieve me Publikun, me datë 16.05.2022 dhe datë 17.05.2022.