Dëgjesë publike për prezantimin e draftit të strategjisë territoriale të Bashkisë Durrës në Pallatin e Kulturës A.Moisiu dt.12 Shkurt, ora 11:30

Link: Bashkia Durres - Strategjia e Zhvillimit Territorial 2015-2030