Bashkia Durrës në kuadër të projektit “Turizmit i peshkimit per nje zhvillim te qëndrueshëm të Rajonit të Mesdheut AKRONIMI: TOURISMED ”, i financuar nga Programi Interreg MED 2014-2020, shpall këtë thirrje për shprehje interesi me qëllimin krijimin e një liste me konsulentë dhe ekspertë të jashtëm të cilët do të ftohen për të dhënë shërbime profesionale për kontratën e shërbimit “Mbështetje për Bashkinë Durrës në zbatim Wp3 dhe Wp4.

Link: Njoftimi i plotë,Thirrje për shprehje interesi