Printo

“Strengthening the Identity of Minority Peolple Leads to Equality” me akronim SIMPLE  eshte nje nga projektet fituese te Bashkise Durres ne Programin IPA Adriatic Cross Border  Cooperation 2007- 2013 , nen prioritetin Nr  1: “Bashkëpunimi Ekonomik, Sociale dhe Institucional”.

Projekti SIMPLE ka per qellim të arrije kohezionin social në vendet e Adriatikut, nëpërmjet forcimit të diversitetit te vlerave kulturore, në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e jetës dhe atraktivitetin e Rajonit te Adriatikut. SIMPLE është një bashkëpunim inovativ institucional dhe ndërtues  kapacitetesh që tregon sistemet e mundshme të qeverisjes vendore për adresimin e çështjeve të pakicave

SIMPLE prek të 5 çështje kryesore te përjashtimit te minoriteve:

Rritja e ndjeshmërisë etno-kulturore
SIMPLE  promovon multi kulturalizmin, respektin reciprok bazuar  në njohjen e vlerave , diversitetit dhe forcimin e identitetit të pakicave si faktorë te zhvillimit socio-ekonomik.

Plani i përfshirjes ka 2 drejtime kryesore : 

Observatori per Komunitetet Minoritare i themeluar ne Rajonin e  Istria-s Kroaci  do të sigurojë vendet e  Adriatikut me monitorim efektiv mbi politikat e pakicave, si dhe do te jete nje mjet i rëndësishëm për promovimin pro aktiv institucional per ceshtjet e minoriteteve .

DG Enlargement e ka perzgjedhur projektin SIMPLE si "Best Case" 

.http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/case-studies/2014/140618_wb_simple_en.pdf

Link i Projektit:

http://www.simpleproject.eu/