Bashkia e Durrësit në përgjigje të kërkesave të reja ligjore për një buxhet të integruar me planin e zhvillimit të territorit të ri dhe dokumentat e tjera strategjike si dhe me pjesëmarrjen e gjerë të grupeve të interesit, filloi përgatitjet për hartimin e buxhetit të vitit 2017. Këtë vit ky proçes do të asistohet dhe nga DLDP (Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal) të mbështetur nga Bashkëpunimi Zvicerian. Në këtë kuadër, Bashkia e Durrësit organizoi takimin e parë për të diskutuar mbi politikat e reja fiskale të taksave dhe tarifave (paketën e re fiskale) për vitin 2017. Qëllimi kryesor i takimit ishte diskutimi publik me grupet e interesit dhe qytetarët në lidhje me paketën fiskale të vitit 2017. Të tilla diskutime publike shërbejnë për të përmirësuar procesin e menaxhimit dhe administrimit më të mirë të taksave dhe tarifave. Pjesëmarrës në takim ishin anëtarët e Grupit të Menaxhimit Strategjik të ngritur nga kryebashkiaku Vangjush Dako dhe të përbërë nga Drejtorët kryesorë të Bashkisë si dhe Admintratorët e 5 Njësive Administrative. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga biznesi, dhoma e tregtisë së Durrësit dhe komuniteti. Nënkryetari i Bashkisë Zhuljen Varfaj deklaroi se ky është diskutimi i parë publik që bëhet në kuadër të hartimit paketës fiskale dhe më pas -shtoi ai- do të bëhen edhe diskutime të tjera publike me qytetarët dhe biznesin me qëllim hartimin e një pakete fiskale sa më të drejtë e realiste. Pjesëmarrësit kanë diskutuar mbi strukturën e paketës fiskale dhe rëndësine e pageses së taksave dhe tarifave në funksion të ofrimit të shërbimeve më të mira në gjithë territorin e Bashkisë. Po kështu pjesëmarrësit janë njohur edhe me ecurinë e të ardhurave në vite të Bashkisë nga taksat e tarifat. Në këtë diskutim publik është folur gjerësisht në lidhje me problematikat në menaxhimin e taksave dhe  tarifave nga administrata e Bashkisë së Durrësit si dhe problemet që lidhen me sistemin e faturimit dhe mbledhjes të të ardhurave, me nivelin e informimit, roli i strukturave të bashkisë për hartimin dhe aprovimin e paketës fiskale, planifikimi i të ardhurave në funksion të përgatitjes së buxhetit të bashkisë etj. Në ndarjen e re territoriale dhe planin e zhvillimit të territorit janë diskutuar edhe problemet e taksimit dhe tarifimit sipas zonimit të ri. Të gjitha propozimet dhe diskutimet do të shërbejnë për përmirësimin e  paketes fiskale dhe diskutimit me tej të saj në çdo njësi administrative dhe grupe specifike interesi. Bashkia e Durrësit punon për ofrimin e shërbimit me cilësi dhe në kohë për taksapaguesit, nëpërmjet menaxhimit të sistemeve të regjistrimit, të dhënies së informacionit, shpjegimin e llogaritjes së detyrimit, përshpejtimit dhe lehtësimit të procedurave për pagesat e taksave vendore për të gjitha subjektet taksapagues që punojne në territorin e Bashkisë Durrës. Për përmbushjen e këtij misioni drejtoria e taksave në Bashki është mbështetur në objektivat kryesore të Bashkise Durrës lidhur me politikat dhe administrimin e taksave dhe tarifave vendore të cilat perfshijnë: forcimin e disiplinës fiskale në zbatimin e drejtë e të ndershëm dhe eficent të procedurave tatimore si mjet kryesor për reduktimin e evazionit fiskal dhe krijimin e një sistemi të drejtë tatimor, krijimin e sistemeve dhe rrjeteve të informacionit dhe ofrimi i shërbimeve ndaj taksapaguesit nëpërmjet teknologjisë së informacionit si dhe të shërbimit nga punonjësit e ngarkuar, edukimin fiskal të publikut dhe forcimi i marrëdhënieve me publikun taksapagues për rritjen e besueshmërisë ndaj administratës fiskale dhe zbatimit vullnetar të legjislacionit tatimor. Edhe në vazhdim, në kuadër të programit të transparencës së Bashkisë do te iniciohen programe edukative dhe informimi të vazhdueshme për qytetarët dhe bizneset, për të drejtat dhe detyrimet e tyre tatimore. Parimet e përgjithshme nga ku udhehiqet drejtoria e taksave të Bashkisë së Durrësit janë  paanshmëria në zbatimin efektiv të legjislacionit tatimor, përkrahja dhe nxitja e vetëvlerësimit dhe vetëdeklarimit të taksapaguesit, nxitja për respektimin vullnetar të legjislacionit tatimor, korrektësia dhe transparenca në shërbimin ndaj taksapaguesit dhe trajtimi i barabartë i tyre si dhe etika në marrëdheniet e punës dhe shmangia e konfliktit të interesit.