Forumi Online për qytetarët

Kërkesë për informacion

Lutemi nënshkruani duke vendosur Emër Mbiemër në kutizën më sipër.

 

Shënim: Informacioni në këtë format do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.


    

Kjo hapsirë për qytetarët  u mundësua me mbeshtetjen financiare te Programit te Granteve te Vogla te Komisionit per Demokraci ne kuadër të projektit “Monitorimi i programeve të transparencës në nivel lokal për një qeverisje demokratike”, i zbatuar nga Shoqata Kombëtare e Punonjësve Social.