Legjislacioni

Legjislacioni

Rregullore

KALENDARI DHE PROGRAMI I MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK 2023

Projekt-vendimet në proçes shqyrtimi nga Keshilli Bashkiak

Model formati për t'u shkarkuar nga Këshilltari në rast konflikt interesi