Model formatesh për t’u shkarkuar nga komuniteti

Model Formatesh per t’u shkarkuar nga komuniteti

  1. Fomulari Kërkesës
  2. Fomulari Ankesës
  3. Fomulari Verejtjes
  4. Format i Peticionit drejtuar Këshillit Bashkiak
  5. Shkrese permbledhese e peticionit
  6. Peticioni për Iniciativë Qytetare drejtuar Këshillit Bashkiak
  7. Deklarata e angazhimit të mbledhësit të nënshkrimeve