Raporte të Keshillit Bashkiak

Raport për punën Këshillit të Bashkisë për 12 - mujorin e vitit 2021

Raport për punën Këshillit të Bashkisë për 12 – mujorin e vitit 2021

RAPORT PËR PUNËN KËSHILLIT TË BASHKISË PËR 12 - MUJORIN E VITIT 2020