Regjistrat elektronike

REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE – Bashkia Durres
Per kompanine e webit

REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE – BASHKIA DURRËS
Per kompanine e webit

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK – BASHKIAK DURRËS
Per kompanine e webit

REGJISTRI PUBLIK PËR TRANSPARENCËN E MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK DURRËS