Ketu do te gjeni informacionin mbi taksat te ndara sipas kategorive:

 

Ankimimet

  • – Taksapaguesi ka te drejte te ankohet me shkrim per menyren se si jane vleresuar detyrimet e tij te taksave nga zyra e taksave.
  • – Cdo ankim paraqitet prane Kryetarit te Bashkise brenda 30 diteve nga marrja dijeni per aktin administrativ. Kryetari ( komisioni i ngritur prej tij ) shqyrton ankimin dhe merr vendim brenda 30 diteve nga casti i depozitimit.
  • – Ankimimi ndaj ketij vendimi ne gjykate behet brenda 30 diteve nga casti i marrjes ne dijeni per vendimin e mesiperm.