Ketu do te gjeni informacionin mbi taksat te ndara sipas kategorive:

 

Ankimimet

  • – Taksapaguesi ka te drejte te ankohet me shkrim per menyren se si jane vleresuar detyrimet e tij te taksave nga zyra e taksave.
  • – Cdo ankim paraqitet prane Kryetarit te Bashkise brenda 30 diteve nga marrja dijeni per aktin administrativ. Kryetari ( komisioni i ngritur prej tij ) shqyrton ankimin dhe merr vendim brenda 30 diteve nga casti i depozitimit.
  • – Ankimimi ndaj ketij vendimi ne gjykate behet brenda 30 diteve nga casti i marrjes ne dijeni per vendimin e mesiperm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*