1.Republika e Shqiperise ka marre financime nga Banka Boterore, Banka Europiane e Investimeve dhe Banka per Zhvillim e Keshillit te Europes kundrejt kostos se Projektit Cilesi dhe Barazi ne Arsim, dhe ajo synon te aplikoje pjese te procedurave per sherbimet e konsulences. Sherbimet perfshijne “Mbikqyrje e kolaudim i punimeve te ndertimit per projektin Ndertimi i shkolles 9-vjecare “Bajram Curri” ne qytetin e Durresit ”, periudha zbatimit 10 muaj nga data e nenshkrimit te kontrates.

2.Bashkia Durres fton tashme konsulente te mundshem te paraqesin interesin e tyre ne sigurimin e sherbimeve. Konsulentet e interesuar duhet te sigurojne informacionin duke specifikuar qe ata jane te kualifikuar per realizimin e sherbimeve (broshura, pershkrime per sherbime te ngjashme, experience ne kushte te ngjashme, disponueshmeri e aftesive te pershtatshme ndermjet stafit, etj.)Konsulentet mund te lidhen ndermjet tyre per te forcuar kualifikimet e tyre.

3.Nje konsulent do te perzgjidhet ne perputhje me procedurat e fiksuara ne Udhezuesit e Bankes Boterore: Perzgjedhja dhe Punesimi i Konsulenteve nga ana e Huamarresve te Bankes Boterore (Maj 2004).

4.Konsulentet e interesuar mund te marrin informacion te metejshem ne adresen me poshte gjate orarit zyrtar te punes.

5.Shprehjet e Interesit duhet te dorezohen ne adresen me poshte me date 06.07.2010 ora 10:00.

Shkarkoni dokumentin e plote ne lidhje me kete projekt.