Ne zbatim te Legjislacionit Mjedisor ,Bashkia Durres , Ju fton te merrni pjese ne Diskutimin Publik ne lidhje me Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis kerkuar nga Bashkia Durres Lagjja 1, Sheshi Liria per projektin “Shkolle e mesme” ne Ish–Kenete Durres.

Takimi do te organizohet prane sheshit ku do te ndertohet shkolla me date 20/04/2011 ne oren 12.00. Diskutimet,komentet dhe opinionet e mbledhura do te regjistrohen ne nje procesverbal.

Rendi i dites per Diskutimin Publik te dates date 20/04/2011 ne oren 12.00 eshte si vijon:

  • – Mireseardhja
  • – “Prezantimi i Projektit dhe Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis te Projektit”
  • – Diskutim i hapur
  • – Mbyllja e takimit

Raporti i Ndikimit ne Mjedis i Projektit do te mbetet ne dispozicionin e publikut te interesuar per konsultim prane ambienteve te zyres se Mardhenieve me publikun dhe ne faqen zyrtare te Bashkise Durres. Duke shpresuar per pjesemarrjen tuaj,ju falenderoj paraprakisht per bashkepunimin tuaj.

Shkarkoni te plote njoftimin zyrtar ne formatin pdf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*