FTESË PËR TENDER “Mbi caktimin e ekspertit te jashtem ne zbatim te projektit ADRIACOLD “Perhapja e teknologjive Ftohese dhe Freskuese duke perdorur burimet e Energjise diellore ne rajonet e Adriatikut“ WP2. Act.2.4, projekt i bashkefinancuar nga Programi i Komunitetit European IPA” Kjo është një ftesë për të tenderuar për kontratën e furnizimit te lartpermendur.

 Shkarko Dokumentin Zyrtar te Fteses per Tender