FTESË PËR TENDER “Mbi caktimin e ekspertit te jashtem ne zbatim te projektit ADRIACOLD “Perhapja e teknologjive Ftohese dhe Freskuese duke perdorur burimet e Energjise diellore ne rajonet e Adriatikut“ WP2. Act.2.4, projekt i bashkefinancuar nga Programi i Komunitetit European IPA” Kjo është një ftesë për të tenderuar për kontratën e furnizimit te lartpermendur.

 Shkarko Dokumentin Zyrtar te Fteses per Tender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*