Bashkia e Durrësit kërkon kandidatë të kualifikuar për të perzgjedhur/kontraktuar dy trainere/ë si më poshtë:

  • Titulli i Pozicionit: Trainerë në trajnimin për integrimin gjinor dhe buxhetimin gjinor me pjesëmarrje (GM&GRB).
  • Titulli i Projektit : Zhvillimi i një modeli të qendrueshëm të sistemit të Reagimit të Koordinuar të Komunitetit kundër Dhunës në Familje në Durrës, shtrirja e këtij modeli në disa nga zonat sub-urbane dhe rurale përreth Durrësit, , si dhe integrimi gjinor në planet e zhvillimit lokal”.

shkarko dokumentat ne PDF:

Kerkese per regjistrim

Termat e references Trajneres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*