Bashkia e Durrësit kërkon kandidatë të kualifikuar për të perzgjedhur/kontraktuar dy trainere/ë si më poshtë:

  • Titulli i Pozicionit: Trainerë në trajnimin për integrimin gjinor dhe buxhetimin gjinor me pjesëmarrje (GM&GRB).
  • Titulli i Projektit : Zhvillimi i një modeli të qendrueshëm të sistemit të Reagimit të Koordinuar të Komunitetit kundër Dhunës në Familje në Durrës, shtrirja e këtij modeli në disa nga zonat sub-urbane dhe rurale përreth Durrësit, , si dhe integrimi gjinor në planet e zhvillimit lokal”.

shkarko dokumentat ne PDF:

Kerkese per regjistrim

Termat e references Trajneres