Kontrate sherbimi për: Përgatitjen grafike dhe stampimin e materialeve promovuese sipas WP2, act.2.2 dhe WP5, act.5.1 të projektit IPA Adriatic C.B.C. 2007-2013, me akronimin ‘’AdriMOB’’ (Sustainable coast MOBility in the ADRIatic area)

Reference Publikimi : < Nr. 130/ 5884/27/11/2013>

Bashkia Durres synon te jape nje kontrate sherbimi per përgatitjen grafike dhe stampimin e materialeve promovuese sipas WP2, act.2.2 dhe WP5, act.5.1 të ne kuader te projektit ‘’AdriMOB’’, me asistencen financiare te Programit IPA ADRIATIK CBC 2007-2013.

Afati i fundit per aplikim eshte Date 19.12.2013, Ora 16:00

 

Shkarko te gjithe dokumentat e nevojshme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*