Bashkia Durres shpall Konkurs te hapur per te gjithe subjektet juridike qe operojne ne fushen e transportit per perzgjedhjen me konkurs te hapur te kandidatit per operim ne linjat urbane qytetase ekzistuese Durres-Plepa-Durres dhe Durres-Nish Tulla-Durres, bazuar ne Vendimin e Keshillit Bashkiak nr. 179 date 10.02.2014 “Per dhenien e miratimit Bashkise Durres te zhvilloje procedurat e konkursit per linjat urbane qytetase ekzistuese Durres-Plepa-Durres dhe Durres-Nish Tulla-Durres”.

Te gjithe te interesuarit jane te lutur te terheqin dokumentacionin e konkurimit duke filluar nga data 18.04.2014 ne Sektorin e Maredhenieve me Publikun ne Bashkine Durres, ne adr. Lagjia Nr.3, Sheshi “Liria” Durres.

Afati i fundit i dorezimit te dokumentacionit eshte data 15.05.2014. Dorezimi do te behet prane Komisionit te Vleresimit me date 15.05.2014, ora 10.00 prane Bashkise Durres ne adresen e mesiperme. Per cdo hollesi e sqarime te metejshme kontaktoni me Drejtorine e Sherbimeve (Sektori i Transportit) ne Bashkine Durres”.

Njoftimi do te qendroje i publikuar ne faqen zyrtare te Bashkise per nje afat kohor duke filluar nga data 18.04.2014 deri me date 15.05.2014 dhe ne kendin e njoftimeve ne Sektorin e Maredhenieve me Publikun ne Bashkine Durres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*