Rikualifikimi i hapesirave te jashtme sportive dergon nje perfitim direkt tek nxenesit e shkolles. Pevec tyre, perfitim ne zbatimin e ketij projekti ka komuniteti qe jeton prane saj, pasi eshte menduar qe keto ambjente sportive te menaxhohen nga bashkia edhe ne funksion te banoreve te zones, pas mbylljes se shkolles. Shtrirja kohore e perdorimit te ketyre ambjenteve sportive  do te jete me e gjate sesa orari mesimor. Ky perdorim do te kete impaktin social pozitiv per banoret ne  zonen rreth shkolles. Bashkeveprimin e nderlidhjen me te forte te komunitetit
 
Objektiva e qellime te ketij projekti jane:
•    Te ofroje kushte me te mira ne mesimdhenien sportive, te rrise cilesine e ambjenteve ku kryhen aktivitete sportive si dhe te krijoje hapesira te krahasueshme me ato europianet per nxenesit e shkollave.
•    Krijimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës sportive, për zhvillimin e sportit në të gjitha kategoritë e qytetarëve
•    Pritshmeri te mira dhe impakt social pozitiv.
•    Realizimi i projektit do te kete formim sportiv me cilesor te nxenesve.
•    Permiresimin e kushteve te mesimdhenies
•    Plotesimi i normave EU per nxenesit
•    Tërheqjen drejt programeve sportive të të gjithë komunitetit e veçanërisht  rininë

Disa nga pritshmerite pas zbatimit te projektit, jane:
•    Plotesimi i standarteve per kushtet ne shkolla
•    Ndërtimin e infrastrukturës bashkohore per zhvillimin e sporteve
•    Promovimi i sporteve dhe aktivitetit fizik per femijet
•    Bashkeveprimi ne komunitet