Mbushja artificiale e zones se plazhit dhe realizimi i nje serie te caktuar te strukturave nen nivelin e detit te distancuara nga bregu per ta mbrojtur kete siperfaqe nga dallget, jane dy procese te rendesishme rreth te cilave zhvillohet projekti. Aktualisht ne ate zone nuk ka siperfaqe te mjaftueshme per tu shfrytezuar si plazh publik, nuk ka hapesire urbane ku mund te shtrihet nje shetitore pergjate bregut te detit.
Qellim i rendesishem i projektit eshte vleresimi i prezences se jashtezakonshme te mureve antike romane ne zonen e projektit. Kjo prezence mund te kthehet ne vlere te rralle per turizmin, per nje aspekt te tij qe eshte ende pazhvilluar ne Shqiperi sic eshte ai i zhytjes dhe i arkeologjise nenujore.
Ne detaj projekti parashikon:
•    Realizimin e nje brezi shkembor ne distance nga bregu, pertej mureve romane, e pershtatshme per te garantuar shperndarje te energjise se dallgeve. Eshte zgjedhur nje forme e harkuar, me elemente te shkeputur per t’i dhene perparesi ambjentit.
•    Midis ketyre brezave shkembore eshte projektuar nje kalim per te lejuar imbarkimet e vogla, varka, qe lidhin kete zone me bregun
•    Realizimin e nje strukture te dyte te zhytur nen uje e cila do te beje edhe kontrollin e zones me rere por gjithashtu do te mbaje materialin dhe te ruaje muret arkeologjike nga mbulimi.
•    Mbushjen artificiale e zones se bregut duke siguruar nje gjeresi minimale per kryerjen e punimeve, rreth 50m (Faza I)
Pikat e forta mbi te cilat eshte mbeshtetur ky projekt:

•    Terheqja e turizmit kombëtar dhe ndërkombëtar. Zhvillimi i nje turizmi ende te padegjuar ne Shqiperi sic eshte ai i arkeologjise nenujore.
•    Rivleresimi i hapesirave publike dhe shtimi i tyre.
•    Impakt socio-ekonomik te madh nepermjet rritjes se turizmit.

Mbushja artificiale e zones se plazhit dhe realizimi i nje serie te caktuar te strukturave nen nivelin e detit te distancuara nga bregu per ta mbrojtur kete siperfaqe nga dallget, jane dy procese te rendesishme rreth te cilave zhvillohet projekti. Aktualisht ne ate zone nuk ka siperfaqe te mjaftueshme per tu shfrytezuar si plazh publik, nuk ka hapesire urbane ku mund te shtrihet nje shetitore pergjate bregut te detit.
Qellim i rendesishem i projektit eshte vleresimi i prezences se jashtezakonshme te mureve antike romane ne zonen e projektit. Kjo prezence mund te kthehet ne vlere te rralle per turizmin, per nje aspekt te tij qe eshte ende pazhvilluar ne Shqiperi sic eshte ai i zhytjes dhe i arkeologjise nenujore.
Ne detaj projekti parashikon:
•    Realizimin e nje brezi shkembor ne distance nga bregu, pertej mureve romane, e pershtatshme per te garantuar shperndarje te energjise se dallgeve. Eshte zgjedhur nje forme e harkuar, me elemente te shkeputur per t’i dhene perparesi ambjentit.
•    Midis ketyre brezave shkembore eshte projektuar nje kalim per te lejuar imbarkimet e vogla, varka, qe lidhin kete zone me bregun
•    Realizimin e nje strukture te dyte te zhytur nen uje e cila do te beje edhe kontrollin e zones me rere por gjithashtu do te mbaje materialin dhe te ruaje muret arkeologjike nga mbulimi.
•    Mbushjen artificiale e zones se bregut duke siguruar nje gjeresi minimale per kryerjen e punimeve, rreth 50m (Faza I)
Pikat e forta mbi te cilat eshte mbeshtetur ky projekt:

•    Terheqja e turizmit kombëtar dhe ndërkombëtar. Zhvillimi i nje turizmi ende te padegjuar ne Shqiperi sic eshte ai i arkeologjise nenujore.
•    Rivleresimi i hapesirave publike dhe shtimi i tyre.
•    Impakt socio-ekonomik te madh nepermjet rritjes se turizmit.