Bashkia Durres ne baze te Ligjit nr.8561 date 22.12.1999 “Per shpronesimet dhe marrjen ne perdorim te perkoheshem te pasurise prone private per interes publik” njofton Shpallje kerkese per shpronesim publik te Ministrise se Zhvillimit Urban dhe Turizimit e cila shpall kerkesen per shpronesim per interes publik te pasurive te paluajtshme prone private, qe preken nga “Rikonstruksioni i Nenkalimit tek Ura e Dajlanit – Rrugen e Plazhit dhe Nenkalimin ne Plepa” sipas tekstit dhe listes qe i bashkengjitet ketiij njoftimi. Subjekti kerkues i ketij objekti eshte Bashkia Durres. Me ane te ketij publikimi kerkojme te veme ne dijeni personat te cilet preken nga ky shpronesim. Venia ne dijeni konsiston ne masen e vleresimit te llogaritur ne baze te Vendimit nr.138 date 23.03.2000 te Keshillit te Ministrave “Per kriteret teknike te vleresimit dhe te perllogaritjes se mases se shperblimit te pasurive qe shpronesohen, te pasurive qe zhvleresohen dhe te te drejtave te personave te trete, per interes publik”, te ndryshuar, per pronaret sipas listes emerore bashkelidhur ketij njoftimi.

Vlera totale e shpronesimit eshte 100,865,609 leke (njeqind milion e teteqind e gjashtedhjete e pesemije e gashteqind e nente) leke”

Njoftimin e lartpermendur e gjeni te afishuar per dhjete dite edhe ne Zyren e Maredhenieve me Publikun ne Bashkine Durres dhe ne kendin e njoftimeve prane te gjitha Njesive Administrative Durres.”