Konkurimi është i hapur për nëpunësit civilë të një kategorie më të ulët me proçedurat e NGRITJES NË DETYRË, sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”.

 Kandidatët duhet të plotësojnë  KUSHTET MINIMALE:

·         të jetë nëpunës civil i konfirmuar;

·         të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

·         të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

·         të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës.

·         Arsimi:

Arsimi i lartë për Juridik dhe dege te tjera shoqerore

·         Përvoja:

Të ketë përvojë pune në administratë publike, përbën avantazh përvoja e menaxhimit , qendrore apo lokale.   

·         Tjetër:

Të ketë njohuri mjaft mira të gjuhës angleze, preferohet njohja e gjuhe të dytë të BE.
Të ketë njohuri shume te mira  mbi programet bazë të punës në komjuter.

Të ketë aftësi të mira komunikuese, koordinuese dhe të punës në grup.

 

TË DHËNAT PËR POZICIONIN E PUNËS

·         Emërtesa e pozicionit:  Administrator

·         Institucioni:   BASHKIA Durres

·         Qendra Administrative nr.5:    

·          

·         Raporton tek:  N/Kryetari

 LISTA E DOKUMENTEVE QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI

Letër motivimi për aplikim në vendin vakant;

 kopje jetëshkrimi;

Një numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

Fotokopje e diplomës. Nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëherë ai duhet ta ketë të njehsuar atë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit;

Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

 kopje e librezës së punës e plotësuar;

Vërtetim i gjendjes gjyqësore;

Çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

Dëshmi të njohjes së një gjuhe të huaj;

Fotokopje e letërnjoftimit.

 MËNYRA E DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE

Dokumentet do të dorëzohen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Durres të mbyllura në zarf, dorazi apo në rrugë postare, në adresën:

Bashkia Durres

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Sheshi “Liria”

 AFATI I DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE

Afati i dorëzimit të dokumenteve 08.05 .2015

 DATA E DALJES SË REZULTATEVE PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Data e daljes së rezultateve për fazën e verifikimit paraprak 11.05  .2015

 

DATA DHE VENDI I REALIZIMIT TË INTERVISTËS

09.06.2015, ora 11:00 – Salla e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË QË DO TË VLERËSOHEN NË INTERVISTË

Intervista do të bazohet në

·         Kodin e Proçedurave Administrative,

·         Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”,

·         Ligji nr. 8503 dt. 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare” si dhe

·         Ligji nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e  

·         funksioneve publike”,

·         Ligji nr.9049 dt. 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve  

·         Financiare të të Zgjedhurve dhe të disa Nëpunësve Publikë” 

·         në ligjin 8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore

·          

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Vlerësimi i kandidatëve do të përfshijë:

Vlerësimin e jetëshkrimit, eksperiencës, trajnimeve, kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse,

·         Vlerësimin me shkrim si dhe

·          Intervista e strukturuar me gojë

 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË INTERVISTËS

Data e daljes së rezultateve të konkurrimit: 12.06 .2015

 MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT

Njoftimi i kandidatit fitues komunikohet përmes portalit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe të Bashkisë Durres 

PËRSHKRIMI I PUNËS

  I. TË DHËNAT PËR POZICIONIN E PUNËS

Emërtesa e pozicionit:  ADMINISTRATOR

Institucioni:                    BASHKIA DURRES

QENDRA ADMINISTRATIVE Nr.5

Raporton tek:                 N/KRYETARI

 

  II. MISIONI

 T’i sherbehet qytetareve te kesaj qendre administrative ne kohe dhe me efikasitet.Te ndihmoj per shuarjen e konflkteve midis banoreve konform ligjit

  III. QËLLIMI I PËRGJITHSHËM I POZICIONIT TË PUNËS 

       Te organizoj  punen e kesaj  qendre administrative

       Te zgjidh problemet qe dalin gjate rruges.

       Te ushtroj kontrollle te herpashershme per mbarevajtjen e punes

        Te zgjidh probleme te ndryshme qe dalin nga qytetaret konform ligjit

  IV. PËRGJEGJËSITË KRYESORE LIDHUR ME:

 • Përgjigjet për gjithë veprimtarinë  e administratës së qendrës  administrative dhe realizon detyrat konform ligjit.
 • Zbaton vendimet dhe urdhrat e Kryetarit dhe N/Kryetarit të Bashkisë.
 • Raporton përpara Kryetarit të Bashkisë sa herë kërkohet prej tij.
 • Njofton N/Kryetarin e Bashkisë për të gjitha shkeljet e akteve ligjore e nënligjore që vëren në qendrën  administrative, zgjidhja e të cilave varet nga Bashkia.
 • Mban lidhje institucionale me të gjitha organet dhe institucionet eprore dhe përfaqëson zyrtarisht qendrën  administrative.
 • Kërkon nga ndërmarrjet dhe institucionet e ndryshme që kanë detyrime ligjore sherbimesh si furnizim me ujë, energji elektrike, kanalizimet, rrugë, pastrim, gjelbërim, mbrojtjen e mjedisit, që të zbatojnë detyrimet në kohën e duhur.
 • Mban lidhje dhe bashkërendon punën me subjektet politike dhe shoqatat e ndryshme për ndjekjen dhe zgjidhjen e problemeve  që janë në interes të banorëve.
 • Organizon punën dhe ngarkon me detyra konkrete aparatin e administratës,miraton planet mujore të punës dhe ndjek realizimin e detyrave të administratës.
 • I kërkon administratës raporte periodike për zbatimin e plotë ose të pjesëshëm të detyrave.
 • Organizon pritjen e popullit.
 • Përgjigjet për disiplinën e administratës dhe propozon masa disiplinore kur konstaton shkelje të ligjeve në fuqi.
 • Për realizimin e detyrave të parashikuara në aktet ligjore dhe  nënligjore ka të drejtë të marrë vendime, urdhra dhe urdhëresa të ndryshme, të cilat duhet të konfirmohen nga Kryetari i Bashkisë.
 • Në raste fatkeqësish natyrore është i detyruar të njoftojë Kryetari e Bashkisë dhe organizon menjëherë punën për dhënien e ndihmës dhe kërkon mbështetjen edhe të organizmave të tjera që nuk varen prej tij.
 • Nëshkruan korrespondencën zyrtare dhe përgjigjet për mënyrën e administrimit të vulës .

A. Planifikimin dhe objektivat (nëse ka)

Përgjigjet për organizimin, drejtimin, kontrollin dhe monitorimin e punës në Qendren Administrative

 Përgjigjet për hartimin e planeve mujore dhe zbatimin e tyre

 Përgjigjet zgjidhjen e problemeve qe dalin nga qytetare te ndryshem 

 Zgjidh konflikte mes banoreve te zones qe mbulon kjo qender

  B. Menaxhimin

Organizon punën dhe kërkon nga vartësit zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale të tyre.

 Kryen analiza  dhe vlerësim periodik mbi ecurinë e punës së çdo specialisti  të vartësisë dhe e paraqet pranë  eprorit direkt.

Raporton për zbatimin e detyrave tek N/Kryetari dhe informon ata direkt për problemet e ndryshme.

 C. Detyrat teknike

 Siguron materialet bazë për arritjen e qëllimit dhe objektivave të sektorit. Propozon tek N/Kryetari  modelet e formularëve të nevojshëm për punën e qendres administrative.

 D. Përfaqësimin institucional dhe bashkëpunimin

 Përgatit korrespondencën për drejtori të tjera pranë Bashkisë, apo institucione të tjera për aq sa ato kanë lidhje për informacionin që disponon kjo qender administrative. 

 

 VI. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE:

Në këtë vend pune, te administratorit  i kërkohet të zgjidhë probleme që kanë të bëjnë me punën e këtij sektori 

 VII. VENDIMMARRJA:

Vendimmarrja në këtë pozicion bëhet në përputhje me kuadrin ligjor dhe lidhet kryesisht me çështje të shumëllojshme që kanë të bëjnë me veprimtarinë e qendres administrative.

 VIII. MJEDISI MENAXHERIAL:

Raporton dhe përgjigjet direkt përparaN/Kryetarit  dhe puna e tij ka ndikim në të gjithë veprimtarinë e qendres administrative.

  IX. MBIKËQYRJA:

Aktiviteti i administratorit  mbikeqyret nga N/Kryetari i varesise.

  X. STAFI  NËN VARËSI (nëse ka):

Inspektoret e qendres administrative 

  XI. KUSHTET E PUNËS:

Administratorit  mund t’i kërkohet të punojë jashtë orarit të punës, të cilat zëvendësohen me kohë pushimi apo shpërblim sipas akteve ligjore në fuqi.