Bazuar  ne testimin e dates 09.06.2015 fituesit jane:

  1. Per pozicionin Administrator prane Qendres Administrative nr.5, Z.Myslim Hasanaj.
  2. Per pozicionin Specialiste Statistike ne Sektorin e te Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore. ( Levizje Paralele ) Znj.Nikoleta Rusha. 
  3. Per pozicionin Specialist i Takses se Popullates ne Sektorin e te Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore Z.Roland Isaku.
  4. Per pozicionin Inspektore Finance ne Sektorin e Ndihmes Ekonomike dhe Invaliditetit  prane Drejtorise se Sherbimeve Sociale Znj.Enerjeta Rexha.

 

DREJTORE E BURIMEVE NJEREZORE

  DRITA ZENELI