Bashkia Durrës bazuar në Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.10 112 datë 9.4.2009 “Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”, Udhëzimit nr.2 datë 19.5.2015 “Për kushtet dhe procedurat për listimin dhe heqjen nga lista e administratorëve të ndërtesave, penalitetet dhe mbikëqyrja e veprimtarisë së tyre”  dhe Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 382 datë 05.10.2016 “Për miratimin e formatit të çertifikatës së rregjistrimit për personin fizik/juridik  si administrator/shoqëri administrimi për të ushtruar veprimtarinë në fushën e administrimit të ndërtesave të banimit”, informon qytetarët dhe i udhëzon ata për plotësimin e kritereve si më poshtë ;

Kërkesa për regjistrimin e kryesive:

1. Kërkesë me shkrim për Regjistrim Kryesie, pranë Bashkisë Durrës.

2. Kopje të dokumentit të identifikimit për të gjithë anëtarët e kryesisë. (Kryesia përbëhet nga nga 1, 3 ose 5 anëtarë për ndërtesa deri në 50 njësi (apartamente etj) dhe 3,  5 ose 7 anëtarë për ndërtesa mbi 50 njësi (apartamente etj).

3. Vendimin e Asamblesë për zgjedhjen e kryesisë duhet të shoqërohet me procesverbalin e mbledhjes i cili duhet të firmoset nga 51 % e kuotave të bashkëpronarëve.

4. Numrat e kontaktit, e-mail, adresë për të gjithë anëtarët e kryesisë.

Kushtet për regjistrim në Librin e Administruesve

Për t’u regjistruar në Librin e Administruesve, personat fizikë duhet të plotësojnë këto kushte dhe të depozitojë kërkesë me shkrim për regjistrim në Librin e Administruesve pranë Bashkisë Durrës ;

1. Kopje të dokumentit të identifikimit.

2. Vërtetim të gjëndjes gjyqësore, lëshuar nga Ministria e Drejtësisë, jo më parë se 3 muaj nga data e kërkesës ose formularin e vetdeklarimit (Dëshmi Penaliteti).

3. Vërtetim të regjistrimit në regjistrin tregtar, lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Biznesit (QKB) jo më parë se 3 muaj nga data e kërkesës me objekt veprimtarie “Administrimin e Bashkëpronësisë në Ndërtesa”.

4. Diplomë të shkollës që vërteton përfundimin e arsimit të mesëm të përgjithshëm apo profesional (niveli 2+1+1).

5. Dokument për kryerjen e kursit të trajnimit profesional fillestar për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit (në një moment të dytë).

6. Vërtetim të autoritetit kompetent që nuk është në proces gjyqësor apo në ndjekje penale.

7. Të gjitha dokumentet origjinal ose të njehsuara me origjinalin.

Për personat juridikë duhet të plotësohen dhe kushtet e mëposhtme:

a) kanë të punësuar, së paku, një person me kualifikimin dhe trajnimin e nevojshëm profesional, për çdo ndërtesë në administrim sipas pikës 4 dhe 5 të mësipërme.

b) vërtetojnë se ortakët me përgjegjësi të pakufizuar (nëse ka), përfaqësuesit ligjorë të shoqërisë, si dhe personi apo personat e punësuar për ushtrimin e veprimtarisë së administrimit të bashkëpronësisë plotësojnë kërkesën sipas pikës 2, sa më lart.