Mbeshtetur ne rezultatet e testimit te dates 17.03.2017 per pozicionet Asistent Zjarrfikes dhe Inspektor Zjarrefikes prane MZSH, Fituesit jane si me poshte :

Per pozicionin Asistent Zjarrfikes kane fituar keta kandidate:
1. Ardian Kambo
2. Denis Nushi
3.Maliq Brahimi
4.Osman Mezja

Per pozicionin Inspektor Zjarrefikes fitues eshte:
1.Xhemil Ribaj