Per procedurat e pokurimit, bazuar ne Vendimin Nr.914, date 29.12.2014 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK”, Neni 4 “Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik” dhe   Neni 7 “Raportimi i realizimeve të prokurimit publik”, Autoriteti jone Kontraktor te gjitha procedurat e parashikuara dhe te realizuara ne vite, i ka te deklaruara prane Agjensise se Prokurimit Publik ne linkun https://www.app.gov.al/ ne faqen e pare te saj ku thuhet; 

Ne kete link jane te perfshire te gjitha informacionet mbi praktikat tona.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*