Bashkia Durres organizon degjesat publike per paketen fiskale dhe buxhetin e Bashkise Durres per vitet 2018-2020 sipas ketij kalendari:

Ftoheni te merni pjese dhe te jepni kontributin tuaj ne pergatitjen e ketyre dokumentave te rendesisheme per bashkine tone.

Kalendari i degjesave publike per PBA 2018-2020 

Nr

DREJTORIA

Programet  e Zhvillimit të Bashkisë

Aktoret

Vendi i takimit

Data

Ora

 

 

1.

 

Drejtoria Politikave te Zhvillimit

 

Drejtoria e Planifikimit te Territorit

 

 

 

 

P.7. Zhvillimi ekonomik  dhe i territorit

 

Perfaqesues Institucionesh Organizata jo qeveritare dhe shoqeri civile , qytetarë , grupet keshillimore vendore dhe komisionet e Keshillit Bashkiak etj .

 

Salla e Keshillit Bashkiak

 

 

 

02.05.2017

 

 

13°°-15°°

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Taksave

 

Drejtoria e Sherbimeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketa fiskale

P.3.  Infr.rrugore & tr.publik / Investimet

 

Njesite Administrative Ishem, Manez

 

 

Njesia Administ Manez

 

03.05.2017

 

 

10°°-12°°

 

 

Paketa fiskale

+

P.3.  Infr.rrugore & tr.publik / Investimet

 

Nj.A  Katund.Ri

Nj.A. Sukth

Nj.A.Rrashbull

 

Nj.A.Rrashbull

 

 

 

03.05.2017

 

 

13°°-15°°

 

 

 

Paketa fiskale

P.3.  Infr.rrugore & tr.publik / Investimet

 

Lgj 1-12,15,16,17,18

 

Ish-shtepia Pionierit

 

04.05.2017

 

10°°-12°°

 

Paketa fiskale

P.3.  Infr.rrugore & tr.publik / Investimet

 

 

Lgj13,14(Plazh,Shkozet)

 

Shkolla B.Curri ( plazh )

 

04.05.2017

 

13°°-15°°

 

Paketa fiskale

 

Bashkia Durres+Nj.Adm

Perfaqesues Institucionesh Organizata jo qeveritare dhe shoqeri civile , qytetarë , grupet keshillimore vendore dhe komisionet e Keshillit Bashkiak .

 

Salla e Keshillit Bashkiak

 

 

05.05.2017

 

 

13°°-15°°

 

 

 

3

 

Drejtoria e Kultures rinise sporteve

+

Drejtoria e Sherbimeve

 

 

P.4. Arsimi parashkollor dhe parauniversitar

P.2. sherbimet publike

Investimet ne arsim

 

P.6 Kultura dhe Sportet

 

P.2.Sherbimet publike  Investimet ne sport

 

Perfaqesues Institucionesh arsimore , shoqeri civile , qytetarë , grupet keshillimore vendore dhe komisionet e Këshillit Bashkiak .

 

 

 

 

Salla e Këshillit Bashkiak

 

 

 

08.05.2017

 

 

 

10°°-13°°

 

4

 

Drejtoria e Bujqesise

 

P.8. Bujqesia , pyjet & kullotat

 

Inst.bujqësore. Fermerë , banorë të njësive administrative Ishëm , Manëz,

Inst.bujqësore. Fermerë , banorë të njësive administrative Rrashbull, Katund i Ri dhe Sukth .

 

Manëz

 

 

 

Rrashbull

 

 

 

09.05.2017

 

10°°-12°°

 

 

 

13°°-15°°

 

 

 

5

 

Drejtoria Sherbimeve Sociale

 

 

P.5. Strehimi dhe sherbimi social

 

Përfaqesues Institucionesh, shoqeri civile ,shoqata në mbështëtje të grupeve vulnerabël,   qytetarë , grupet keshillimore vendore dhe komisionet e Këshillit Bashkiak etj

 

Salla e Keshillit Bashkiak

 

 

10.05.2017

 

 

10°°-12°°