Në kuadrin e përgatitjeve për hartimin e buxhetit afatmesëm 2018-2020, Bashkia Durrës ju fton të jeni pjesë e informimit dhe e konsultimit me ju për përcaktimin e investimeve, shërbimeve dhe projekteve prioritare.

Qëllimi i dëgjesës publike

Bashkia po asistohet nga ISB (Instituti i Studimeve Bashkëkohore), nëpërmjet financimit të DLDP-së (Decentralization and Local Development Programme) për përgatitjen e buxhetit afatmesëm.

Sipas ligjit 146/2014 “Për konsultimin publik”, Bashkia është e detyruar të krijojë mundësi për pjesëmarrjen e publikut dhe të të gjitha palëve të interesuara në proçesin e hartimit të buxhetit vjetor dhe sidomos të prioriteteve buxhetore.

Jeni të lutur të jeni pjesë e këtij takimi të rëndesishëm, pasi kontributi juaj do të jetë shumë i vlefshëm!

Kryetari

VANGJUSH DAKO