Në kuadrin e përgatitjeve për hartimin e buxhetit afatmesëm 2018-2020, Bashkia Durrës ju fton të jeni pjesë e informimit dhe e konsultimit me ju për përcaktimin e investimeve, shërbimeve dhe projekteve prioritare.

Qëllimi i dëgjesës publike

Bashkia po asistohet nga ISB (Instituti i Studimeve Bashkëkohore), nëpërmjet financimit të DLDP-së (Decentralization and Local Development Programme) për përgatitjen e buxhetit afatmesëm.

Sipas ligjit 146/2014 “Për konsultimin publik”, Bashkia është e detyruar të krijojë mundësi për pjesëmarrjen e publikut dhe të të gjitha palëve të interesuara në proçesin e hartimit të buxhetit vjetor dhe sidomos të prioriteteve buxhetore.

Jeni të lutur të jeni pjesë e këtij takimi të rëndesishëm, pasi kontributi juaj do të jetë shumë i vlefshëm!

Kryetari

VANGJUSH DAKO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*