Bashkia Durrës në kuadër të projektit “Turizmit i peshkimit per nje zhvillim te qëndrueshëm të Rajonit të Mesdheut AKRONIMI: TOURISMED ”, i financuar nga Programi Interreg MED 2014-2020, shpall këtë thirrje për shprehje interesi me qëllimin krijimin e një liste me konsulentë dhe ekspertë të jashtëm të cilët do të ftohen për të dhënë shërbime profesionale për kontratën e shërbimit “Mbështetje për Bashkinë Durrës në zbatim Wp3 dhe Wp4.

Link: Njoftimi i plotë,Thirrje për shprehje interesi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*