Bashkia Durrës, në zbatim të Ligjit nr 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” dhe VKM nr. 219, datë 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe degjesën publike gjatë proçësit të vlerësimit strategjik mjedisor” Ju bën me dije se me datë 12. 06. 2017 ora 12:00 ne sallen e keshillit bashkiak organizon konsultën me publikun si pjesë përbërëse e Proçedurës së Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin e Përgjithshëm Vendor, Bashkia Durrës.