KËRKO

Ditën e Mërkurë datë 08.11.2017 ora 17:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak prane Bashkise Durres zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak.

NJOFTIM

Ditën e Mërkurë datë 08.11.2017 ora 17:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak prane Bashkise Durres zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak.

Rendi i ditës do te jetë:

1. Per sistemin e Taksave dhe Tarifave vendore ne qytetin e Durresit

2. Per miratimin per privatizim te pasurise nr. 30/71, ZK 8511, me sip. 8243 m 2 , me vlere kontabel 13.926.215 (trembedhjetemiljone e nenteqind e njezete e gjashte mije e dyqind e pesembedhjete) leke, me emertimin fushe futbolli stervitje, ne kontabilitet te klubit te futbollit “Teuta” dhe sipas kompetences vazhdimit te procedurave ne Ministrine e linjes.

3. Për miratimin e dhurimit të mjetit zjarrfikës të tipit Renault me targë LA95-23A, Bashkisë së Këlcyrës

4. Mbarimin përpara afatit te mandatit te këshilltarit

5. Per miratimin e fondit prej 6.380.000 leke per "Transportin e mbetjeve" per Rehabilitimin e Kanalit te Ujerave te Larta te ndodhur paralel me Rrugen A.Goga pas Spitalit Rajonal Durres.

6. Per miratimin e fondit prej 629.361 leke per objektin "Riparim taraca e Cerdhes Nr.3 Durres".

7. Per miratimin e fondit prej 197.280 leke per likuidimin e pageses se tarifes se mbikqyrjes per

Agjencine e Sherbimit Arkeologjikper objektin "Rivitalizimi i Sheshit Publik para hyrjes se Portit Durres"

8. Per miratimin e fondit prej 20.987.434 leke sipas Memorandumit te Mirekuptimit ndermjet Programit per Zhvillim te Kombeve te Bashkuara dhe Bashkise Durres dhe Marreveshjes se Bashkefinancimit ndermjet Programit te Kombeve te Bashkuara per Zhvillim dhe Bashkise Durres.

9. Per miratimin e fondit prej 15.000.000 leke per Studim Projektim te Rehabilitimit te Zones Shkembi i Kavajes.

10. Per miratimin e rrjetit te linjave rrethqytetase.

11. Për ndihmë në rast fatkeqësish

12. Për miratimin në parim të vlerës 1’500’000 lekë si ndihmë financiare për humbjen e jetës të të ndjerëve Artur Gazmend Konçi, Valerio Gazmend Konçi dhe Alesio Gazmend Konçi, si pasojë e djegies së banesës, dhe dërgimin e dokumentacionit në Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile pranë Ministrisë së Brëndshme për vazhdimin e procedurave të mëtejshme

13. Për miratimin e Planit të Veprimit për Zhvillimin e Komunitetit Rom dheEgjyptian në Bashkisë Durrës.

14. Për miratimin e anëtarësimit të Bashkisë Durrës dhe kuotën vjetore të anëtarësimit në Forumin MedCities

15. Për miratimin e Metodologjisë (LOD) dhe nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Bashkisë Durrës dhe PNUD në kuadër të Projektit ReLoad “Forcimi i Demokracisë

Vendore në Ballkanin Perëndimor”

16. Per sistemimin ne institucion perkujdesi per PAK

17. Informacion per daljen jashte perdorimit te inventarit te imet, inventarit ekonomik dhe paisje

elektronike dhe informatike per vitit 2016 te Bashkise.

 

SEKRETARI I KËSHILLIT

BASHKIAK DURRËS

Armand Tragaj