Ditën e Enjte datë 25.10.2018 ora 18:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, prane Bashkise Durres zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak.

Rendi i ditës do te jetë:  

1. Për anulimin e VKB nr. 495, datë 23.04.2018 “Për dhënien me qira të ambjentit, me vendodhje në katin e parë të ish repartit të URT-së,  me nr. pasurie 2/423, zk 8513,  me sipërfaqe të përgjithshme  930 m2 (nga kjo sip. ndërtimi  900 m2 dhe sip.funks. 30 m2), pronë e bashkisë durrës, për një afat 5 vjet, nëpërmjet procedurës së konkurrimit”, për arësye se në procedurën e konkurrimit nuk kishte konkurrent, dhe  miratimin për dhënien me qira të ambjentit, me vendodhje në katin e parë të ish repartit të URT-së,  me nr. pasurie 2/423, zk 8513,  me sipërfaqe të përgjithshme  930 m2 (nga kjo sip. ndërtimi  900 m2 dhe sip.funks. 30 m2), pronë e Bashkisë Durrës, për një afat 10 vjet, nëpërmjet procedurës sëkonkurrimit.

2. Për miratimin për dhënien në përdorim, pa  kundërshpërblim, akademisë së studimeve albanologjike, për institutin arkeologjik, të  ambjentit me sipërfaqe 111 m², që ndodhet në ndërtesën  e muzeumit  të dëshmorëve, që mban nr. pasurie 1689, zk 8512, në inventar të pallatit të kulturës “aleksandër moisiu”, pronë e bashkisë, që mban nr. 128 të listës së transferimit, për një afat 5 vjet, për t’u përdorur për sistemimin e thesarit antik dhe të arkeologëve.

3. Për miratimin e ngritjes së Këshillit Artistiko-Kulturor dhe shpërblimin e anëtarëve të tij.

4. Për miratimin në parim të vlerës financiare të shpronësimit 1,593,286.4 (njëmilion e pesëqind e nëntëdhjetë e tremijë e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë katër) lekë, për pasurinë,  pronë private me nr. 40/264, indeksi i hartës n,o – 14,15, zk 8518, që preket nga investimi  i rrugës “Niko Nishku” , plazh, Durrës.

5. Për një shtesë në VKB nr. 475 datë 23.12.2017 “Për miratimin e sistemit të ri të adresave të Bashkisë Durrës” 

6. Për miratimin e listës së familjeve që përfitojnë nga bonusi i strehimit në vlerën 1’689’040 (një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e dyzet) lekë, akorduar ndaj bashkisë durrës nga ministria e financave

7. Për një ndryshim në VKB nr.469 datë 23.12.2017 “Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin 2018 si dhe projektbuxhetin afatmesëm të Bashkisë Durrës për vitet 2018-2020”

8. Për miratimin e listës shtesë të pronave të paluajtshme publike që duhet të përfshihet në listën përfundimtare të pronave të paluajtshme të Bashkisë Durrës.

9. Për dhënien në përdorim, pa  kundërshpërblim, Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës të objektit  me sipërfaqe  të përgjithshme  1693,8 m2, truallit të lirë me sipërfaqe 9714 m2, që mbajnë nr. pasurie 5/61, zk 8516, me vendodhje në shkozet, në inventar të ndërmarrjes parku i eksportit, pronë e Bashkisë Durrës, për një afat 1 vit, për t’u përdorur për  bllokimin e ruajtjen e mjeteve, sipas përcaktimeve që i bën ligji nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

10.  Për miratimin në parim të vlerës financiare të shpronësimit 2,425,350 (dymilion e katërqind e njëzetë e pesëmijë e treqind e pesëdhjetë) lekë, për pasuritë pronë private sipas tabelës së hartuar nga grupi i punës, i ngarkuar për kryerjen e vlerësimit paraprak  dhe  është pjesë e vendimit, që preken nga rikonstruksion i rrugës “Sulejman Pitarka”, ish kënetë, Durrës.

11.  Miratimin për dhënien në përdorim, pa  kundërshpërblim, shoqatës “Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggare”, të ambjentit  me sipërfaqe 103 m², pjesë e ndërtesës të muzeut të dëshmorëve, që mban nr. pasurie 1689, zk 8512, në inventar të pallatit të kulturës “Aleksandër Moisiu”, pronë e Bashkisë, që mban nr. 128 të listës së transferimit, për një afat 5 vjet, për t’u përdorur në dobi dhe interes të rinisë.

12.  Për miratimin e fondit prej 6’000’000 lekë për klubin shumësportësh Teuta si kontribut i Bashkisë Durrës për rritjen e cilësisë sportive të ekipeve të Basketbollit, si dhe pjesëmarrjen në kompeticionet kombëtare dhe ndërkombëtare.

13.  Për miratimin për dhënien me qira të pasurise 166 , që i përket ngastrës pyjore 9/ b, të ekonomise pyjore shijak – maminas , njësia administrative  rrashbull,  me venndodhje në fshatin romanat  siperfaqa 3.8 ha .  e  ndarë në:  siperfaqen 1.8 ha  “per qëllime pushimi , argëtimi , shëndetesore shoqërore dhe per veprimtari turistike , kampingje ( kende lojrash, mjedise sportive , clodhese etj… )”   dhe  siperfaqen 2.0 ha “per mbarështimin e florës së egër  dhe kultivimin e bimëve të ndryeshme ” .

14.  Për miratimin e fondit prej 16 421 228lekëme tvsh (13 684 356 pa tvsh )me objektin “Shtese Kontrate per objektin ‘Ndertimi i shkolles 9 vjecare Marie Kaculini’

15.  Për miratimin e Ndihmës Ekonomike , me fond nga të ardhurat e Bashkisë  dhe fondi 6%të fondit të kushtëzuar ,si dhe të Pagesës së Paaftësisë për muajin Tetor 2018.

16.  Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për periudhën 1-31.-10-2018.

17.  Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi”

Komisioni i Ekonomis

 

Komisioni i kultures, arsimit, sporteve

Mblidhet per te shqyrtuar

 

 dhekomuniteteve fetare Mblidhet per te

pikat 3,7,8,10,12,14,15, dhe 16

 

 shqyrtuar piken 3, 5 dhe 17

te Henen dt. 22/10/ 2018  ora 09:30

 

te Henen dt. 22/10/ 2018  ora 13:30

1.ALFRED

MULLARAJ

 

1.NATASHA

PACO

2.SHKELQIM

FORTUZI

 

2.ARJETA

KECI

3.KASTRIOT

XHONGOLI

 

3.AGIM

CIRAKU

4.ZAMIRA

MUSTAFARAJ

 

4.SILVA

ALEKSI

5.SANIE

DODA

 

5.ADRIANA

HATELLARI

6.EDLIRA

HYSENI

 

6.MIRELA

SHALA

7.ARTAN

LUKU

 

7.LIRI

KASTRATI

8.ARQILE

GOREA

   

9.ARMAND

TELITI

   

10.JONADA

MAMO

   

11.RUKIJE

SULA

   
   

 

Komisioni i Strehimit dhe Sherbimeve Publike

Komisioni Pronave Publike

 

Mblidhet per te shqyrtuar piken 6

Mblidhet per te shqyrtuar pikat 1,2,9,11 dhe 12

 

te Merkure dt.24/10/ 2018  ora 13:00

te Merkuren dt. 24/10/ 2018  ora 13:30

 

1. JOLANDA

MUSTAFARAJ

1.FLUTURA

KONA

 

2. RAMIOLA

KALEMI

2.HYSEN

GASHI

 

3.HENKEl

QERIMI

3.FLORESHA

QOSHI

 

4.AVNI

AHMETAJ

4.AGIM

CIRAKU

 

5.ALBANA

HOXHA

5.ARTUR

BUJARI

 

6.LILJANA

KOLA

6.ARTAN

LUKU

 

7.IVO

JORGONI

7.ARDIAN

MUKA

 

8.DILAVER

TEPELENA

 

 

 

Sekretari i Këshillit Bashkiak

Armand Tragaj