Hapet Kërkesa për Thirrjen për Propozime që adresojnë nevojat energjitike në Portin e Durrësit.

Data e shpalljes

14 Janar 2018 –

Data e mbylljes

15 Shkurt 2019

 Projekti PoWER hyn në një fazë të re bashkëveprimi me ndërmarrjet, bizneset e vogla dhe të mesme, profesionistët dhe hulumtuesit shkencorë të zonës së Adriatikut dhe Jonit. Titulli PoWER qëndron për ‘Portet si Faktorë Stimulues Kryesorë në Fushën e Sipërmarrjes’, i cili është një projekt i financuar nga BE, me synimin për të mbështetur evoluimin e porteve në Qendra Inovacioni në të 6 portet pilot. Porti i Durrës është porti pilot i zgjedhur nga projekti për Shqipërinë. Objektivi kryesor i PoWER është të mbështesë portet pilot që të shërbejnë si ndërlidhës midis rajoneve dhe të shfrytëzohen potencialet e tyre të papërdorura në fushën e sipërmarrjes. Gjatë fazës së parë të projektit, ekspertët kanë mbledhur dhe analizuar të dhëna lidhur me konsumin dhe efiçencën energjitike dhe kanë hartuar një Listë Nevojash të Porteve Pilot. Një Listë Nevojash energjitike është hartuar edhe për Portin e Durrësit.

Kërkesa për Thirrjen për Propozime është hapur sot në nivel projekti në të gjitha shtetet ku aplikohet PoWER, dhe synon në identifikimin e zgjidhjeve të reja dhe patentave (produkte, shërbime, modele biznesi apo teknologji) për të adresuar nevojat në fushën e energjisë të identifikuara në portet pilot dhe në Portin e Durrësit.

Afati për të dërguar aplikime është 15 Shkurt. Për më shumë informacion lidhur me Kërkesën për Thirrjen për Propozime, ju lutem vizitoni  http://www.powerports.eu/call-for-solutions

Në rast se ju nevojitet asistencë për procedurën e aplikimit ju lutem kontaktoni: padula@itc.cnr.it

Specifikime/ Tema : Energjia

Tipi i Thirrjes:

ADRION

IPA

Website

http://www.powerports.eu/

Zona e përfshirjes

*Shqipëri

*Bosnje Herzegovinë

*Kroaci

*Itali

*SEE

*Serbi

Fusha shkencore/ Fokusi Tematik

Inxhinieri dhe Teknologji

 

 CALL FOR SOLUTIONS FOR ADDRESSING ENERGY NEEDS OF PORT OF DURRES IN ALBANIA

Publication date

January 14, 2019

Deadline

February 15, 2019

Short description

PoWER Project enters into a new phase of interaction with Enterprises, SMEs, professionals and researchers across the Adriatic-Ionian area. PoWER stands for ‘Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm’ and is an EU – funded project aiming at supporting the evolution of ports into Innovation Hubs in 6 piloting ports. The Port of Durres has been selected as the pilot port for this project in Albania. The main objective of PoWER project is to supports the selected ports to serve in connecting the regions and explore their untapped entrepreneurial potential. During the first phase of activities, experts have collected data, produced analysis on the energy efficiency and established a list of Needs for the pilot ports. A specific one has been developed for the Port of Durres as well.

The call for solutions is launched at project level in all the countries covered by the project and aims at detecting new solutions and patents (products, services, business models and technologies) addressing the energy-oriented needs mapped previously in the Port of Durres.

The project is supported by Interreg Adrion Programme and its partners in Albania are Municipality of Durres. and Cooperation and Development Institute and  More information about the call can be found here: http://www.powerports.eu/call-for-solutions

In case you need support in the application procedure please contact: padula@itc.cnr.it

Specification / Themes

Energy

Type

• ADRION

• IPA

Website

http://www.powerports.eu/

Geographical focus

• Albania

• Bosnia and Herzegovina

• Croatia

• Italy

• SEE

• Serbia

Scientifc field / Thematic focus

• Engineering and Technology