KËRKO

Informacion mbi planin pilot në portin e vjetër të Durrësit për valorizimin e trashëgimisë arkeologjike nënujore të Durrësit si destinacion turistik

Për një zhvillim sa më të mirë të pyetësorit  në zonat pilot “Currila-Batlla” dhe “Kepi i Rodonit” do të  përqëndrohemi në disa pika themelore të përbashkëta:

– Studimi topografik i bregut dhe përcaktimi i pikave GPS në vijën bregdetare dhe lartësite e kodrave, që do të shërbejnë si pika bazë referimi për organizimin e kërkimit arkeologjik nënujor. 

– Verifikimi i të gjitha pikave referuese të thellësive bazë me mjete lundrimi dhe teknike nënujore. Mbi këto pika do të ndërtohet gjithë planimetria, për dokumentimin e kërkimit dhe gjetjeve arkeologjike nënujore.

– Në Kepin e Rodonit do të përcaktohen dhe do të meren koordinatat GPS për të paktën katër sondazhe në tokë.

– Do të  mblidhen të dhëna mbi shikushmërine nënuje dhe vegjetacionin në kodra.

– Do të përcaktohet një zonë e vecante për qëndrimin e mjeteve lundruese dhe parkimin e mjeteve motorike.

Plotësimi i “Hartës Adriatiko-Joniane i rrugëve antike detare të trashegimise kulturore”është një proçes i cili do të kryhet në vazhdimësi, pasi të ketë perfunduar investigimi arkeologjik nënujor në të dy zonat pilote. Eshtë e rëndësishme të mblidhen të dhëna arkeologjike dhe historike në një kontest më të gjere gjeografik se sa ai i përcaktuar nga zonat pilote. 

Do të mblidhen të dhëna nga Gjiri i Durrësit duke filluar nga Kepi i Lagjit në jug dhe deri në Kepin e Palit në veri.I njëjti vlerësim do të bëhet dhe për Gjirin e Kepit te Rodonit. Ndërsa për rrugët antike të cilat shkojnë nga Qyteti port i Durrësit në drejtim të jugut,do të mblidhen dhe  klasifikohen të dhënat të cilat i referohen Gjirit të Vlorës, Porto Palermos, Gjirit të Limionit të Sarandës dhe deri në Kepin e Stillos.