KËRKO

Shpallje vend i lirë për konkurim për fazën e dytë (ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil) Pozicioni Drejtor prane Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturë dhe Burime Njerëzore

Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 33,  VKM nr 242 datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM nr.746 datë 19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorin e ulët dhe të mesme drejtuese”, kërkojmë publikimin e Shpalljes së vendit të lirë për  konkurim në portalin tuaj.

Meqenese nuk pati kandidatë për lëvizje paralele, atëhere shpallja është e vlefshme për fazën e dytë për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*