KËRKO

Shpallje vend i lirë për konkurim – Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve dhe Punëve Publike, në Bashkinë Durrës