KËRKO

Mbi rezultatet e verifikimit paraprak për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme drejtuese, pozicioni Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme Ligjore, Arsim kulturës dhe Burimeve Njerëzore