Në kuadër tё pёrgatitjes sё PBA 2020-2022, si dhe nё kuadёr  tё “Transparencёs Publike”, lidhur me tё gjitha projektet, sherbimet dhe investimet e realizuara gjate vitit 2019 dhe  buxhetit afatmesem 2020-2022, do të organizohen Degjesat Publike për programet kryesore të zhvillimit të Bashkisë Durrës.

Link: Kalendari Degjesave Publike 2020-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*