Në kuadër tё pёrgatitjes sё PBA 2020-2022, si dhe nё kuadёr  tё “Transparencёs Publike”, lidhur me tё gjitha projektet, sherbimet dhe investimet e realizuara gjate vitit 2019 dhe  buxhetit afatmesem 2020-2022, do të organizohen Degjesat Publike për programet kryesore të zhvillimit të Bashkisë Durrës.

Link: Kalendari Degjesave Publike 2020-2022