KËRKO

Shpallje për pozicion të lirë: Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturore dhe Burimeve Njerëzore