Në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, Ligjit nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 750, datë 27.11.2019, “Për shpalljen e gjendjes se fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë”, Bashkia Durrës kërkon të marrë me qera ambiente (magazina) për magazinimin e ndihmave ushqimore dhe veshmbathje.
Afati i paraqitjes së ofertave ekonomike me të dhënat teknike të ambientit të bëhet menjëherë në adresën e email-it: info@durres.gov.al