KËRKO

Lista emerore e nxenesve te arsimit parauniversitar dhe konvikteve te shkollave te mesme profesionale “Beqir Cela”, “Hysen Cela” dhe “Benardina Qeraxhi “, qe plotesojne kriteret ligjore per perfitimin e bursave dhe pagesave per vitin shkollor 2019-2020

Në bazë të VKM nr. 666, datë 10.10.2019 për “Kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike” në pikën 34 shprehet: “Vendimet e njësive të vetëqeverisjes vendore bëhen publike në faqen zyrtare të institucionit për nxënësit/prindërit/përfaqësuesit ligjorë, komunitetin, median dhe institucionet e tjera qendrore apo vendore, publike ose private.”