KËRKO

Lista emerore e nxenesve te arsimit parauniversitar dhe konvikteve te shkollave te mesme profesionale “Beqir Cela”, “Hysen Cela” dhe “Benardina Qeraxhi “, qe plotesojne kriteret ligjore per perfitimin e bursave dhe pagesave per vitin shkollor 2019-2020

Në bazë të VKM nr. 666, datë 10.10.2019 për “Kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike” në pikën 34 shprehet: “Vendimet e njësive të vetëqeverisjes vendore bëhen publike në faqen zyrtare të institucionit për nxënësit/prindërit/përfaqësuesit ligjorë, komunitetin, median dhe institucionet e tjera qendrore apo vendore, publike ose private.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*