KËRKO

Shpallja e kandidateve te perzgjedhur per konkurimin per pozicionin Pergjegjes ne Sektorin e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve, Drejtoria Ligjore