Në zbatim të  Urdherit  të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 156 datë 10.03.2020 pika 2/ c “Për marrjen e masave tȅ vecanta nȅ parandalimin e pȅrhapjes sȅ infeksionit tȅ shkaktuar nga COVID- 19” , Bashkia Durrës ka vendosur:

Ndalimin deri në datën 03.04.2020 të procedurave të konkursit për punësim personeli.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*