Në zbatim të  Urdherit  të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 156 datë 10.03.2020 pika 2/ c “Për marrjen e masave tȅ vecanta nȅ parandalimin e pȅrhapjes sȅ infeksionit tȅ shkaktuar nga COVID- 19” , Bashkia Durrës ka vendosur:

Ndalimin deri në datën 03.04.2020 të procedurave të konkursit për punësim personeli.